Regulamin świadczenia usług

§1. Usługodawca

 1. Usługodawcą (prowadzącym Portal) jest Agencja Finansowa e-credit Dariusz Kuźnik NIP 9910261417 ul. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. Portalem jest internetowy portal o nazwie „e-credit.com.pl”, znajdujący się pod adresem internetowym www.e-credit.com.pl.
 3. Oświadczenia i kontakt między Usługodawcą a Użytkownikiem odbywają się w formie elektronicznej (w drodze elektronicznej), chyba że Regulamin stanowi inaczej. Przez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej rozumie się wysyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy: wnioski@e-credit.com.pl (przez Użytkownika) oraz na adres e-mail Użytkownika podany przez niego przy składaniu Wniosku o Pożyczkę (przez Usługodawcę).

§2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przy użyciu Portal

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczna przy użyciu Portalu (Usługi) polegające naumożliwieniu Użytkownikowi, który jest zainteresowany uzyskaniem pożyczki, kontaktu z instytucją finansową udzielającą pożyczek („Pożyczkodawca”) poprzez złożenie on-line wniosku o pożyczkę („Wniosek”).
 2. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Portalu w celu zamieszczania i przechowywania przez siebie lub inne podmioty treści o charakterze reklamowym. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania na Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 3. Wszelkie prawa autorskie do Portalu jak i do baz danych, które zawiera Portal przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Portalu jak i baz danych bez zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 5. Wysłanie Wniosku nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia umowy pożyczki.
 6. Wszelkie treści znajdujące się na stronach Portalu nie stanowią oferty.
 7. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek negocjacji pomiędzy Użytkownikiem i Pożyczkodawca ani jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych pomiędzy nimi, w tym ewentualnie zawartej umowy pożyczki. Usługodawca jedynie udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu złożenia Wniosku przez Użytkownika. Na tym jego rola się kończy, a dalszych czynności z Użytkownikiem dokonuje wyłącznie Pożyczkodawca.

§3. Użytkownik

 1. Osoba korzystająca z Portalu jest Użytkownikiem (Usługobiorcą).
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona), osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.
 3. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym.
 4. Podstawowym obowiązkiem każdego Użytkownika jest przeczytanie i akceptacja Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://www.e-credit.com.pl/regulamin w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik może zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

§4. Wymagania techniczne niezbędne korzystania z Portalu

 1. Do korzystania z Portalu wymagane są:
  1. Stały dostęp do Internetu;
  2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
  3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
  4. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
  5. Inne.
 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Usługi, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.

§5. Złożenie Wniosku o Pożyczkę

 1. Złożenie Wniosku o Pożyczkę odbywa się on-line, poprzez wypełnienie formularzu tego Wniosku, dostępnego na stronie głównej Portalu („Szybki wniosek online”).
 2. Złożenie Wniosku jest bezpłatne.
 3. Wypełniając Wniosek, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. imię;
  2. nazwisko
  3. adres e-mail;
  4. nr telefonu;
  5. kod pocztowy
  6. miejscowość;
  7. kwota wnioskowanej pożyczki;
  8. wysokość dochodu na miesiąc
  9. Nr PESEL
 4. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innego Użytkownika lub osoby, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy.
 5. Użytkownik może wypełnić dowolną ilość Wniosków.
 6. Następnie po wypełnieniu formularzu Użytkownik akceptuje Regulamin oraz punkt dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i kilka „Zatwierdź Wniosek”.
 7. Po dopełnieniu powyższych czynności Wniosek może być przekazany przez Usługodawcę Pożyczkodawcom, którzy mogą kontaktować się z Użytkownikiem we własnym zakresie na podany adres e-mail lub telefon kontaktowy. Usługodawca nie jest zobowiązany do przekazania Wniosku Pożyczkodawcy, zaś Pożyczkodawca nie jest zobowiązany do kontaktu z Użytkownikiem.
 8. Dane zawarte we Wniosku po przekazaniu ich Pożyczkodawcy nie będą archiwizowane przez Usługodawcę. W związku z tym przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę ma charakter doraźny, wyłącznie ze względów technicznych, a po ich wykorzystaniu dane te są niezwłocznie usuwane lub poddane anonimizacji. Wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych Użytkownika po ich przekazaniu ponosi Pożyczkodawca.

§6. Informacja handlowa

 1. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz Pożyczkodawców oraz innych podmiotów z Usługodawcą współpracujących (zwanych łącznie „Partnerami”) informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, towarach czy usługach oferowanych przez Usługodawcę lub Partnerów, innych portalach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub Partnerów Informacje te mogą być wysyłane Użytkownikowi na e-mail lub na podany numer telefonu komórkowego – w formie wiadomości sms.
 2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy e-maila na adres mailowy wnioski@e-credit.com.pl lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Portalu lub – w przypadku wiadomości sms wysłanych na numer telefonu komórkowego, poprzez wysłanie sms-a na wskazany przez Usługodawcę numer.
 3. Niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1 i 2, Usługodawca może przesyłać Użytkownikowi informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Portalu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności informacje o nowych funkcjonalnościach Portalu oraz udzielenia dodatkowych informacji o Pożyczce („Komunikaty”).
 4. Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez Usługodawcę lub jego Partnerów telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243), w szczególności na zadzwonienie do niego na telefon przez Usługodawcę lub jego partnera handlowego w celu przedstawienia mu oferty handlowej lub w innym celu marketingowym, w tym również niezwiązanej z przedmiotem działalności Portalu.

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy
Wobec Użytkowników Usługodawca odpowiada tylko za działania lub zaniechania będące wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa (ze względu na nieodpłatny charakter korzystania z Portalu takie ograniczenie odpowiedzialności jest dozwolone), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

§8. Rola Portalu

 1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem i Pożyczkodawcą (z wyjątkiem umożliwienia wysłania Wniosku), nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.
 2. Usługodawca nie gwarantuje dokładności i poprawności jakichkolwiek Danych złożonych we Wniosku.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami a Pożyczkodawcą, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w wyniku złożenia Wniosku.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu Pożyczkodawcy z Użytkownikiem jak i odmowę udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę lub odmowę jej udzielenia na warunkach wnioskowanych przez Użytkownika.
 5. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:
  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości z osobą, która podała swoje dane kontaktowe w ramach Portalu;
  2. niezawarcie przez Użytkowników/Pożyczkodawcę umów;
  3. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników/Pożyczkodawcę umów;
  4. sprzeczność Danych z rzeczywistym stanem rzeczy;
  5. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,
  6. zdolność Użytkowników/Pożyczkodawców do realizowania umów;
  7. wypłacalność Użytkowników/Pożyczkodawców.
  8. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami a Pożyczkodawcą. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sami Użytkownicy i Pożyczkodawca. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§9. Reklamacja

 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację na e-mail: wnioski@e-credit.com.pl.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

§10. Zbycie Portalu
Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim informuje Użytkownika drogą elektroniczną, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.
 2. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności, określająca szczegółowe zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych dla celów korzystania przez Użytkowników z Portalu.
 3. Umowa o korzystanie z Portalu zawierana jest w języku polskim.
 4. Prawem właściwym dla korzystania z Portalu jest prawo polskie
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016r.
 6. Usługodawcą (prowadzącym Portal) jest: Agencja Finansowa e-credit Dariusz Kuźnik NIP 9910261417 ul. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 7. Kontakt z Usługodawcą odbywa się w formie elektronicznej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 – 16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź – standardowo do 72 zin roboczych.

Uwaga: Staramy się, by Nasz Regulamin odpowiadał wszelkim wymogom dotyczącym ochrony konsumentów. Jednak przepisy jak i orzecznictwo sądowe jak i orzecznictwo i poglądy organów ochrony konsumentów ulegają zmianie. Dlatego, jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, a Ty jesteś konsumentem, przepis te nie wiąże Ciebie. W jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli Twoim zdaniem jakiś przepis Regulaminu narusza przepisy o ochronie konsumentów – napisz do Nas na adres: wnioski@e-credit.com.pl. Przeanalizujemy problem i jeśli dojdziemy do wniosku, iż tak jest – usuniemy go.