Polityka prywatności i Cookies

z dnia 25.05.2018 r. Serwisu Internetowego e-credit.com.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wprowadzenie

Szanowni Państwo

Od wielu lat świadczymy dla Państwa usługi on-line poprzez serwisy internetowe: e-credit.com.pl (serwisy te mogą działać także pod innymi nazwami), polegające na umożliwieniu osobom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia finansowego, kontaktu z instytucją finansową udzielającą pożyczek poprzez złożenie on-line wniosku o pożyczkę. W niniejszym dokumencie chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami i zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 r. na terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Poniżej zawarte zostały wymagane informacje, w tym przede wszystkim zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych.

 1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Dariusz Kuźnik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Finansowa e-credit ul. Oleska 97e/602, 45-222 Opole, NIP: 9910261417, REGON: 161468043 (dalej: „My”, „Administrator” ) – operator platform internetowych dostępnych pod adresami: e-credit.com.pl („Serwisy”).

 1. Jak się z nam skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na piśmie na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres e-mail wnioski@e-credit.com.pl, także z dopiskiem „Dane osobowe”. Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych. Na ten adres w szczególności należy zgłaszać

– wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji

– ewentualne podejrzenia naruszenia danych osobowych;

– podejrzenie udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze.

 1. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Zbieramy dane osobowe Naszych Użytkowników poprzez strony internetowe Serwisu, w formie tzw. Wniosku o Pożyczkę, które to Wnioski kierowane są do podmiotów potencjalnie zainteresowanych udzieleniem pożyczki (instytucji finansowych udzielających pożyczek) lub współpracujących z tymi instytucjami (razem określani jako: „Pożyczkodawcy”).

 1. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji.

 2. Jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług – ze względu na zindywidualizowany charakter Wniosku Pożyczkowego nie ma możliwości korzystania z usługi w sposób anonimowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli nadać biegu Wnioskowi, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Naszego Serwisu.

 3. Pamiętaj, iż podanie Twoich danych osobowych skutkuje tym, iż staną się one dostępne dla innych osób, które mogą do Ciebie zadzwonić lub skontaktować się z Tobą przez e-mail w celu złożenia Ci propozycji zawarcia umów pożyczek – przemyśl więc swoją decyzję o skorzystaniu z Serwisu czy na pewno tego potrzebujesz. Możesz także wnioskować o pożyczkę bezpośrednio w banku czy w firmie pożyczkowej bez konieczności korzystania z Naszego Serwisu.

 4. Twoje dane osobowe zostały podane Administratorowi dobrowolnie za pośrednictwem formularza internetowego (Wniosku o Pożyczkę) w celu skorzystania z oferowanych przez Nas Usług, tj. przede wszystkim przekazania tego wniosku Pożyczkodawcy. Nie pozyskujemy Twoich danych osobowych od osób trzecich. Państwa dane osobowe zapisane są w używanym przez Administratora systemie służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi klientami i Pożyczkodawcami.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść Wniosku Pożyczkowego jest przesyłana Pożyczkodawcom i nie podlega na tym etapie ocenie przez system informatyczny.

 1. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Serwisy?

 1. Dla celów umożliwienia skorzystania przez Ciebie z usługi (ze wszystkich jej funkcjonalności), to jest do:

  1. Nadania wypełnionemu przez Ciebie Wnioskowi o Pożyczkę dalszego biegu;

  2. Przekazania danych osobowych Pożyczkodawcy w celu ich przetwarzania przez Pożyczkodawcę dla celów takich jak:

   1. Wykonywanie przez niego wszelkich czynności zmierzających do zawarcia z Tobą umowy pożyczki;

   2. Negocjowanie jej warunków oraz jej wykonywania;

   3. W szczególności poprzez przekazywanie Tobie informacji dotyczących produktów oferowanych przez Pożyczkodawców za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym pocztą elektroniczną i w postaci smsów) oraz poprzez przekazywanie ci Informacji podczas rozmowy telefonicznej;

   4. Wielokrotne kontaktowanie się z Tobą przez przedstawicieli Pożyczkodawców w drodze telefonicznej lub e-mailowej w celu przedstawienia Ci propozycji wzięcia pożyczki lub złożenia oferty pożyczki;

   5. Prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Pożyczkodawców, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

  3. Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 2. Prowadzenia przez Nas działań marketingowych (wysyłka informacji handlowej);

 3. Obsługi zgłoszeń, które do Nas kierujesz oraz reklamacji;

 4. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowe)

 5. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

  1. Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń (w tym także obrona przed roszczeniami dochodzonymi przez użytkowników);

  2. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

  3. Zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

  4. Prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym analizy jakości świadczonych usług sprzedaży/produkcji;

  5. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Serwisów oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

  6. obsługiwanie Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

  7. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

  8. windykacja należności; prowadzenie postepowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. Udzielona zgoda;

 2. Konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 3. Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. Konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

 1. Jakie dane osobowe zbieramy?

 1. Dla celów umożliwienia skorzystania przez Ciebie z usługi (ze wszystkich jej funkcjonalności)

– imię;

– nazwisko;

– adres e-mail;

– numer telefonu;

– kod pocztowy;

– numer PESEL;

– kwota wnioskowanej pożyczki;

– okres, na jaki pożyczka ma być udzielona;

– wysokość dochodu

– źródło dochodu;

– informacja o ewentualnym zajęciu komorniczym

 1. dla celów prowadzenia przez Nas działań marketingowych (wysyłka informacji handlowej) – . (zob. pkt XVI – informacja handlowa)

imię;

– nazwisko;

– adres e-mail;

– numer telefonu

 1. obsługa zgłoszeń, które do Nas kierujesz oraz reklamacji

imię;

– nazwisko;

– adres e-mail;

– numer telefonu;

– adres zamieszkania;

– adres do korespondencji

– ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w formularzu reklamacji lub zgłoszeniu lub podczas ich rozpatrywania

 1. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – jak w pkt 1;

 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – jak w pkt 1

Ponadto zbieramy także dane eksploatacyjne, które charakteryzują zarówno sposób korzystania przez Ciebie z Serwisu, w szczególności: adres IP (zarówno statyczny, jak i dynamiczny), logi cyfrowe, informacje o skorzystaniu przez Ciebie z Serwisu, typ przeglądarki, nazwę domeny oraz typ systemu operacyjnego.

Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 1. Polityka Cookies

 1. Na stronach internetowych Serwisów wykorzystujemy tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).

 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

  • zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej– pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

  • stan sesji – w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

  • utrzymanie stanu sesji – jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

  • tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

  • korzystanie z funkcji społecznościowych – na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

 1. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 2. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

 1. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 2. Okres przechowywania danych osobowych

  1. Dla celów umożliwienia skorzystania przez Ciebie z usługi (ze wszystkich jej funkcjonalności) – 180 dni od dnia pierwszego przesłania Wniosku Pożyczkowego. Wniosek Pożyczkowy jest przesyłany kolejno 90 i 180 dnia po pierwszym przesłaniu;

  2. Dla celów prowadzenia przez Nas działań marketingowych (wysyłka informacji handlowej) – do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Nas działań dla celów marketingowych;

  3. Dla celów obsługi zgłoszeń, które do Nas kierujesz oraz reklamacji –przez czas niezbędny do obsługi zgłoszeń i reklamacji.

 3. Dla celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora okres przechowywania danych wynosi:

 1. 3 lata lub 10 lat + 1 rok- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);

 2. 5 lat od zakończenia roku podatkowego, następującego po roku podatkowym, w którym upłynęło 180 dni od dnia podania danych – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 3. Do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych

 4. Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetowa.

 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tym procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest potrzebny tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 3. W sytuacji archiwizacji danych osobowych (tj. gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie, np. gdy przechowujemy treść Wniosku na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy poprzez psuedonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

 1. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Twoje podstawowe uprawnienia to prawa do:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych;

  2. Sprostowania danych osobowych;

  3. Usunięcia danych osobowych;

  4. Zaktualizowania swoich danych;

  5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  7. Przenoszenia danych osobowych.

  8. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

  9. Wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych.

 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 3. Uwaga: jeśli Dane osobowe zostały już przekazane Pożyczkodawcy, to wszelkie wnioski odnośnie dostępu, sprostowania, usunięcia, zaktualizowania ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia Twoich danych osobowych znajdujących się w prowadzonych przez nich zbiorach, należy kierować do Pożyczkodawców. Administrator nie odpowiada za należyte przetwarzanie Danych Osobowych przez Pożyczkodawców.

 4. Prawa, o których mowa w pkt 1 wykonujesz poprzez kontakt mailowy na adres wnioski@e-credit.com.pl lub pisemnie na adres Administratora danych, z zastrzeżeniem przepisów poniższych. Administrator w celu weryfikacji Twojego wniosku może poprosić o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tożsamości zgłaszającego; w razie braku podania tych informacji lub przesłania dokumentów Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek jest prawidłowy, Administrator realizuje go w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dni od dnia zgłoszenia prawidłowego wniosku (termin ten wynika z kwestii technicznych). W wyjątkowych wypadkach termin ten może być dłuższy, o czym Administrator zawiadomi Użytkownika.

 5. Żądanie usunięcia danych osobowych następuje, gdy:

  1. Twoje dane nie będą już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;

  2. Cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

  3. Zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

  4. Twoje dane będą przetwarzanie niezgodnie z prawem;

  5. Dane powinny być usunięcie w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub

  6. Dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

  7. Usunięcie danych osobowych z Naszej bazy oznacza, iż nie będą on w niej przetwarzane i nie będą udostępniane innym podmiotom. Nie oznacza natomiast zaprzestania przetwarzania danych przez podmioty, którym uprzednio Dane te zostały udostępnione (np. to, że Twoje dane osobowe zostaną usunięte z Naszej bazy nie oznacza, że Pożyczkodawca, który wcześniej otrzymał od Nas Twoje dane osobowe, nie będzie do Ciebie dzwonić z ofertami czy propozycjami. Wszelkie skargi w tym zakresie i żądania usunięcia danych osobowych należy kierować do Pożyczkodawcy.

 6. Prawo do aktualizacji danych – możesz wykonać także poprzez złożenie wniosku na naszej stronie po upływie 30 dni od pierwszego wniosku. Każdy wniosek z innymi danymi złożony przed upływem 30 dni nie spowoduje aktualizacji danych w systemie.

 7. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przysługuje wtedy, gdy:

  1. zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz wówczas żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych albo też

  2. Twoje dane będą przetwarzanie niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a aby zostały usunięte;

  3. Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub

  4. Wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędna wobec podstawy sprzeciwu.

 8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przysługuje, gdy:

  1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacją, w której się znalazłeś. Jednakże zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeśli wykażemy, że:

   1. Istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności (jak choćby przepisy prawa podatkowego, rachunkowego, obowiązek wykazania przez Nas rozliczalności)

   2. Istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

  2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celach marketingowych (wysyłania Ci informacji handlowej) – w takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. (zob. pkt XVI – informacja handlowa)

 9. Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych – wykonujesz wnosząc ją do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć – wedle własnego uznania.

 11. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych to w tym celu wystarczy wysłać e-maila na adres: wnioski@e-credit.com.pl.

 12. Jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 1. Naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak

  1. Firmy kurierskie i spedycyjne w celu dostarczenia przesyłek;

  2. Biuro rachunkowe obsługujące Administratora;

  3. Firmy prawne, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie Administratora;

  4. Wydzierżawiający serwer

  5. Podmiot świadczący usługi hostingu;

  6. Nasi pracownicy i osoby z nami współpracujące;

  7. Podmioty udostępniające oprogramowanie;

 2. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 3. Pożyczkodawcom, to jest naszym partnerom udzielającym pożyczki lub kredytu lub firmom, które pomagają znaleźć kredyt lub pożyczkę. Lista Pożyczkodawców znajduje się każdorazowo tutaj:

  1. AdClick SA, Rua Alfredo Allen, 455 e 461, 4200-135 PORTO, VAT: PT 508113199,

  2. Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-060), Plac Wolnica 13 lok. 10, NIP: 6762496391, REGON: 363042916

  3. LepszaOferta.pl SA , ul.Makuszyńskiego 4,

  4. Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 ,

  5. Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ulicy Konstruktorskiej 13, Warszawa 02-673 ,

  6. Salelifter sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a ,

  7. PROFI CREDIT Polska S.A., ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała ,

  8. Euro Bank S.A. z siedzibą przy ul. św. Mikołaja 72 we Wrocławiu ,

  9. Provident Polska SA, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa,

  10. BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16

  11. Web Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A ,

  12. Finansowysupermarket.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A 31-752 Kraków,

  13. Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa,

  14. Open Finance SA z siedzibą w Warszawie, 01-208, ul Przykopowa 33,

  15. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33,

  16. Nest Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

  17. Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka,

  18. DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-060), Plac Wolnica 13 lok. 10, NIP: 6762496391, REGON: 363042916,

  19. Loan Me sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie Al Jerozolimskie 134,

  20. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa,

  21. Doradcafinansow.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105, KRS 0000681535, NIP 5252710979,

  22. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Orląt Lwowskich 1, Wrocław 53-605,

  23. Totalmoney.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław

  24. WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3 B, 80-386 Gdańsk
  25. Money Beat Sp. z o.o., KRS 0000577778, z siedzibą przy ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa; Odnaol Sp. z o.o., KRS: 0000624003, z siedzibą przy ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa; SilkLead Sp. z o.o., KRS: 0000716541, z siedzibą przy ul. Marka Kotańskiego 8/3, 10-166 Olsztyn
  26. NewCommerce Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa,
  27. DFEX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Avlonos, 1 Maria House, 1075 Nicosia, Company Registration Number: HE 280711,
  28. Everest Finanse SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 88, 61-772 NIP 7831722320
  29. NewCommerce Services sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa
  30. RCB Operator Bankowy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
  31. Easy Payment Services Ltd. ma siedzibe w Sofii pod adresem 7 Lyulin Residential Complex, 28 Jawaharlal Nehru Blvd / ul. Zurawia 22, pietro 5, 00-515 Warszawa
  32. TAKTO Finanse Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11 NIP 8951852770
  33. Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-103) ul. Królewska 18, NIP: 7842426890
 4. Także tym Pożyczkodawcom, którzy nie byli na tej liście w momencie akceptacji przez Ciebie niniejszej Informacji, a pojawili się na tej liście później.

 5. Naszym Partnerom dla celów wysyłania Ci Informacji Handlowej, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takiej informacji.

 1. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzane przez Komisję Europejską.

 1. W jaki sposób jestem identyfikowany w systemie Administratora?

Identyfikacja następuje po

– adresie e-mail lub

– numerze telefonu,

– bądź imieniu i nazwisku

 1. Czy korzystając z Serwisu mogę wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, materiałów marketingowych ?

 1. Tak możesz, wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów marketingowych, w tym m. in. wysłanie Ci Informacji Handlowej w szczególności elektronicznego biuletynu (newslettera), materiałów marketingowych, promocyjnych i reklamowych (Materiały) na Twój adres e-mail lub podany przez Ciebie numer telefonu. Materiały te możesz otrzymywać od Nas, Pożyczkodawców lub innych podmiotów współpracujących z Nami („Partnerzy”). Uwaga: chodzi o materiały inne niż nadesłane na skutek złożenia Wniosku o Pożyczkę.

 2. Powyższa zgoda jest niezależna i odrębna od ogólnej zgody na korzystanie z Serwisów. By korzystać z Serwisu, nie musisz jej wyrażać.

 3. Jednocześnie wyrażasz także zgodę na przekazanie Twoich Danych Osobowych niezbędnych do wysyłania Materiałów (tj. adres e-mail lub numer telefonu) Pożyczkodawcom (o których mowa w pkt Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?) oraz Partnerom jak i na przetwarzanie Danych Osobowych dla celów i w zakresie niezbędnym do wysyłania Ci Materiałów.

 4. Zgodę na otrzymywanie od Nas Informacji Handlowej możesz w każdym momencie (w tym także bezpośrednio po akceptacji Regulaminu) odwołać poprzez:

  1. Wypisanie się z listy mailingowej, klikając na link podany w wiadomości lub

  2. Złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingowych (XII ust. 8 lit. b)

 5. Odwołanie zgody na otrzymywanie Informacji Handlowej nie powoduje odwołania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w innych celach.

 1. Odpowiedzialność za zabezpieczenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Za należyte zabezpieczenie Danych Osobowych odpowiedzialna jest także firma wydzierżawiająca Serwer, na którym to Dane się znajdują, to jest Nazwa.pl spółka zoo z/s w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków.

 2. Administrator odpowiada za przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia Danych Osobowych organowi władzy publicznej, jeśli obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa lub z żądania takiego organu; wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do tegoż organu władzy publicznej.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez Pożyczkodawców oraz Partnerów, w szczególności za uciążliwe lub natarczywe kontakty telefoniczne lub mailowe ich przedstawicieli w celu namówienia Ciebie do zawarcia pożyczki. Wszelkie skargi w tym zakresie prosimy kierować do Pożyczkodawców lub Partnerów.

 1. Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.